image

Vesentlighet

Vesentlighetsanalysen er selve grunnlaget for bedriftens bærekraftsarbeid og rapportering. På engelsk bruker man uttrykket materiality analysis – og hva handler det egentlig om? 

Vesentlighetsanalysen skal identifisere hvilke temaer innen bærekraft som er de viktigste, både for selskapet og for deres viktigste interessenter. Hensikten er å få frem hvilke vesentlige tema de bør jobbe med og rapportere på innen bærekraft innenfor dimensjonene; klima og miljø, sosiale forhold og økonomi/virksomhetsstyring.

vesentlig : svært stor ; betydelig ; svært viktig (Kilde: NAOB)

[ve:´s(ə)ntli]

Hvordan gjennomføre en vesentlighetsanalyse?

For å gjennomføre en vesentlighetsanalyse bør dere først finne ut av hvilke temaer som er vesentlig for bedriften. Dette kan gjøres gjennom kartlegging gjennom interessentanalyse, konkurrentanalyse og omverdensanalyse. 

Neste steg handler om å kartlegge mulighetene og risikoene knyttet til disse temaene. Hvis for eksempel brudd på menneskerettigheter ved kjøp av kakao er identifisert som et vesentlig tema for dere, hvilke muligheter kan dette bety for deres bedrift og hvilke risikoer innebærer dette. 

Siste steget handler om å prioritere listen ut fra hvor gode muligheter og ressurser dere har til å påvirke hvert punkt. 

Prøv gjerne verktøyet Vesentlig.no som er utviklet av UN Global Compact i samarbeid med Stiftelsen Miljøfyrtårn. Vesentlig.no hjelper dere med å få oversikt og forstå hvordan virksomheten påvirker miljø, arbeidsmiljø og samfunn. Målet er at det skal være et verktøy som er enkelt å bruke og nyttig for alle typer virksomheter. 

Dobbel vesentlighetsanalyse

Det europeiske direktivet for bærekraftsrapportering (Corporate Sustainability Directive CSRD) og den nye rapporteringsstandarden for bærekraft fra EU (European Sustainability Reporting Standards ESRS) – stiller krav til at virksomheter skal utføre en dobbel vesentlighetsanalyse. 

Dobbel vesentlighetsanalyse innebærer at dere må vurdere: 

  • Selskapets påvirkning på omverdenen: Hvilke påvirkninger og avtrykk virksomheten har eller kan ha på omverdenen – på klima, miljø, samfunn og mennesker (også kalt for påvirkningsrisiko)
  • Innvirkningen av ytre krefter på selskapet: Hvordan omverdenen påvirker og kan påvirke virksomheten finansielt – blant annet klimaendringer, økte reguleringer og endringer i tilgang på ulike råvarer og ressurser (også kalt for finansiell risiko)
Eksempel på vesentlighetsanalyser
  • Gjensidige: Vesentlighetsanalysen baserer seg på våre interessenters forventninger til oss, og samspillet mellom oss og dem. Deres vurdering av dobbel vesentlighet er basert på prinsippene i TCFD-rammeverket.
  • BIR (renovasjonsselskap i Bergen): Vesentlighetsanalysen er basert på en interessentundersøkelse og videre er det gjort prioriteringer av de viktigste temaene der virksomheten bør fastsette mål og tiltak.  
  • Vinmonopolet: Har gjennomført en vesentlighetsanalyse basert på hva som er viktigst for deres interessenter og på hvilke områder de har størst innvirkning på bærekraftig utvikling. Vesentlighetsanalysen ble oppdatert i 2021 i henhold GRI-standarden.