image

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven gir deg som bedrift en gylden anledning til å forankre sosial bærekraft hos både deres styre og i ledergruppen. Åpenhetsloven blir ofte omtalt som menneskerettsloven for næringslivet. Og har du tenkt over at respekt for menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold starter ved innkjøp, ikke ved publisering av redegjørelsen for hvordan dere etterlever Åpenhetsloven.

Loven sikrer at det sosiale aspektet ved bærekraft får en større plass, slik at du unngår at din bedrifts bærekraftsarbeid utelukkende handler om klima og miljø.

Hva er Åpenhetsloven?

Åpenhetsloven har som formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjonen av varer og tjenester. Loven skal sikre åpenhet om leverandørkjeder, og pålegger virksomhetene å utføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger. I tillegg krever Åpenhetsloven at bedriftene som omfattes av loven blir mer bevisste på sin leverandørkjede.

Hvem omfattes av Åpenhetsloven?

Loven gjelder for virksomheter som er «store» etter regnskapsloven, noe som i hovedsak vil si børsnoterte selskaper eller virksomheter som overskrider to av følgende terskelverdier:

 • Salgsinntekter på minst 70 millioner kroner.
 • Balansesum på minst 35 millioner kroner.
 • Gjennomsnitt på minst 50 ansatte i regnskapsåret.

Åpenhetsloven rammer ikke kun de 9 000 bedriftene i Norge som blir direkte berørte. Mange av bedriftene som selger produkter og tjenester til de som blir direkte berørt av Åpenhetsloven, må også redegjøre for hvordan de jobber med å ivareta menneskerettigheter og sikre anstendige arbeidsvilkår i sine verdikjeder.

Hva er de fire lovkravene i Åpenhetsloven?

Forankring ansvarlighet § 4a

Styret må involveres for å sikre at bedriften overholder pliktene etter åpenhetsloven. Styret bør som minimum vedta en plan for hvordan gjennomgang av bedriftens retningslinjer i forhold til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre at aktsomhetsvurderinger som omfatter både leverandørkjeder og forretningsforbindelser blir utført. I tillegg må styret godkjenne og signere den årlige redegjørelsen av bedriftens arbeid med Åpenhetsloven.

Plikt til å utføre aktsomhetsvurderinger §4b-f

Virksomhetene skal utføre aktsomhetsvurderinger for å undersøke og styre risiko for negativ påvirkning på menneskerettigheter og arbeidsforhold i egen bedrift og i hele leverandørkjeden.

En aktsomhetsvurdering er en prosess for å kartlegge, forebygge, gjøre rede for og følge opp hvordan en virksomhet håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser av sin bedrift. Aktsomhetsvurderingen skal gjøres i tråd med OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv hvert år.

Redegjørelsesplikt §5

Formålet med redegjørelsen er å gi allmennheten innsikt i bedriftens nøkkelfunn i aktsomhetsvurderingene, og hvilke tiltak som er iverksatt. Redegjørelsen skal gjøres lett tilgjengelig på bedriftens nettsider, og kan inngå i redegjørelsen om samfunnsansvar etter regnskapsloven § 3-3 c. Bedriften skal i årsberetningen opplyse om hvor redegjørelsen er tilgjengelig.

Redegjørelsen skal oppdateres og offentliggjøres innen 30. juni hvert år og ellers ved vesentlige endringer i bedriftens risikovurderinger. Redegjørelsen skal underskrives i tråd med reglene i regnskapsloven § 3-5.

Informasjonsplikten §6 og §7

Alle som ønsker informasjon om hvordan din bedrift etterlever Åpenhetsloven kan ta skriftlig kontakt og be om informasjon om hvordan dere håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette omfatter både generell informasjon og informasjon knyttet til en særskilt vare eller tjeneste som virksomheten tilbyr.

Bedriften må svare på slike informasjonskrav skriftlig, innen rimelig tid og senest innen tre uker. Informasjonsplikten gjaldt fra lovens ikrafttredelse 1. juli 2022.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Etter å ha bistått et flertall norske bedrifter i arbeidet med å etterleve Åpenhetsloven, basert på metodeverket og den digitale løsningen til Amesto Footprint, kan vi nå tilby følgende tjenester: 

 • Forankring av ansvarlighet hos bedriftens styre og ledelse
 • Utarbeidelse og justering av retningslinjer og policyer for å ivareta lovkravene
 • Gjennomføring av aktsomhetsvurderinger av egen bedrift og deres leverandører iht. lovens krav
 • Utarbeidelse av redegjørelse 
 • Etablering av årshjul for arbeidet med åpenhetsloven i bedriften, for å sikre at arbeidet ikke kun blir en skrivebordsøvelse
 • GAP-analyse av eksisterende redegjørelse opp mot beste-praksis basert på våre erfaringer
 • Utarbeidelse og oppfølging av handlingsplan – slik at dere har aktiviteter til neste års redegjørelse
 • Rådgivning på kommunikasjon og publisering av redegjørelsen, internt og eksternt